top of page

A-1

Nivell A1 (Principiant o Nivell Elemental):

 

L'estudiant és capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d'ús molt freqüent així com frases senzilles destinades a satisfer necessitats de tipus immediat; quan pot presentar-se a si mateix i a uns altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el seu domicili, les seves pertinences i les persones que coneix i quan pot relacionar-se de forma elemental sempre que el seu interlocutor parli a poc a poc i amb claredat i estigui disposat a cooperar.

A-2

Nivell A2 (*Pre – Intermedi):

 

L'estudiant és capaç de comprendre frases i expressions d'ús freqüent relacionades amb àrees d'experiència que li són especialment rellevants (informació bàsica sobre si mateix i la seva família, compres, llocs d'interès, ocupacions, etc.); quan sap comunicar-se a l'hora de dur a terme tasques simples i quotidianes que no requereixin més que intercanvis senzills i directes d'informació sobre qüestions que li són conegudes o habituals i quan sap descriure en termes senzills aspectes del seu passat i el seu entorn així com qüestions relacionades amb les seves necessitats immediates.

B-1

Nivell B1 (Intermedi):

 

L'estudiant és capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre qüestions que li són conegudes, ja sigui en situacions de treball, d'estudi o d'oci; quan sap desembolicar-se en la major part de les situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s'utilitza la llengua; quan és capaç de produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en els quals té un interès personal i quan pot descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans.

B-2

Nivell B2 (Intermedi Alt):

 

L'estudiant és capaç d'entendre les idees principals de textos complexos que tractin de temes tant concrets com a abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic sempre que estiguin dins del seu camp d'especialització; quan pot relacionar-se amb parlants natius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part de cap dels interlocutors i quan pot produir textos clars i detallats sobre temes diversos així com defensar un punt de vista sobre temes generals indicant els pros i els contres de les diferents opcions.

C-1

Nivell C1 (Avançat):

 

L'estudiant és capaç de comprendre una àmplia varietat de textos extensos i amb cert nivell d'exigència, així com reconèixer en ells sentits implícits; quan sap expressar-se de forma fluïda i espontània sense mostres molt evidents d'esforç per trobar l'expressió adequada; quan pot fer un ús flexible i efectiu de l'idioma per a finalitats socials, acadèmiques i professionals i quan pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.

C-2

Nivell C2 (Mestratge):

 

L'estudiant és capaç de comprendre amb facilitat pràcticament tot el que sent o llegeix; quan sap reconstruir la informació i els arguments procedents de diverses fonts, ja siguin en llengua parlada o escrita, i presentar-los de manera coherent i resumida i quan pot expressar-se espontàniament, amb gran fluïdesa i amb un grau de precisió que li permet diferenciar petits matisos de significat fins i tot en situacions de major complexitat.

bottom of page